Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Poniżej przedstawione są regulaminy dostosowane do przepisów prawa z podziałem na daty obowiązywania.

______________________________________________________________________________

Regulamin sklepu dla zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 r

 

 

1.Właścicielem sklepu jest:

FEST sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Metalowa 3c, 10-603 Olsztyn, prowadząca działalność na podstawie wpisu pod numerem 0000011128 do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy KRS, zarejestrowanej jako płatnik podatku VAT, której nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej: 7391023479, REGON 510005920 (dalej: FEST).

 

Rachunek bankowy:

BRE Bank nr: 26 1140 1111 0000 4013 0500 1009

Siedziba czynna dla interesantów:

poniedziałek - piątek: 8:00-16:00

 

Dane kontaktowe:

tel: 660 487 574

telefon do sklepu stacjonarnego: 89 532 96 74

e-mail: fest@fest.olsztyn.pl

 

2. Fest prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie fest.sklep.pl.

 

3. Klienci  mają możliwość korzystania z fest.sklep.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w fest.sklep.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na fest.sklep.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z FEST dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których FEST jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

4. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w fest.sklep.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a FEST, której przedmiotem są usługi świadczone przez FEST, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w fest.sklep.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z fest.sklep.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

6. Wszystkie produkty dostępne w fest.sklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych fest.sklep.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

8. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie FEST. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w fest.sklep.pl w zakładce koszt dostawy.

 

9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a FEST dotycząca zakupu danego produktu w fest.sklep.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w fest.sklep.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba FEST.

 

10. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach fest.sklep.pl, FEST może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 

11. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w fest.sklep.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. 

Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w siedzibie FEST. W wybranych przypadkach FEST zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym FEST, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

12. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w fest.sklep.pl, FEST zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 

13. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 35 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do siedziby FEST. O możliwości odebrania zamówionego produktu FEST informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

 

14. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach fest.sklep.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „gwarancja FEST”, produkt należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres siedziby FEST wraz z danymi Kupującego (imię, nazwisko/nazwa, adres do korespondencji, nr telefonu) oraz opisem wady.

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt FEST. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

 

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres skrzynki e-mail lub w formie pisemnej na adres siedziby FEST, na koszt FEST. Zgłoszenie wady winno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko/nazwa, adres do korespondencji, nr telefonu) oraz krótki opis wady. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.

 

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że FEST niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez FEST albo FEST nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęł.

 

17. Fest rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni FEST nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi FEST. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego.

 

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu fest.sklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach fest.sklep.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

20. Podane przez Klientów dane osobowe FEST zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

21. FEST może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach fest.sklep.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez FEST, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w fest.sklep.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

22. Klient  przy pierwszym logowaniu w fest.sklep.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z FEST.

 

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FEST w ramach fest.sklep.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Olsztynie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1364 .

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

 

1. FEST przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. FEST z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Fest zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Fest sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem fest.sklep.pl.

 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w fest.sklep.pl jest FEST.

 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością FEST w zakresie fest.sklep.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach fest.sklep.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

 

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt. 3.

 

5. Klienci mogą przeglądać fest.sklep.pl oraz zamieszczone w nim informacje dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w fest.sklep.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez FEST informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez FWST i za zgodą Klientów.

 

8. W przypadku uzyskania przez FEST wiadomości o korzystaniu przez Klienta z fest.sklep.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, FEST może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

9. FEST zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy FEST zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez FEST danych osobowych innemu niż FEST administratorowi danych.

 

10. FEST zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. FEST zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. FEST może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec FEST lub też gdy FEST uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w fest.sklep.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

11. Dodatkowo, okazjonalnie, FEST za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty fest.sklep.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

 

12. FEST wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

13. FEST stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z fest.sklep.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z fest.sklep.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 



ZAŁĄCZNIK nr 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Jednakże, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FEST (dane kontaktowe zostały wskazane w pkt. 1 Regulaminu) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.fest.sklep.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres siedziby FEST (wskazany w pkt. 1 Regulaminu) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 19 PLN.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób

inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

WZÓR

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

FEST sp. z o.o.

z siedzibą w Olsztynie

ul. Metalowa 3

10-603 Olsztyn

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*).

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

Adres konsumenta(-ów):

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

Data:

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

____________________________________________________________________________________

Regulamin sklepu dla zamówień złożonych do dnia 24.12.2014 r

I. ZASADY  I  INFORMACJE OGÓLNE

§ 1
Właścicielem sklepu jest:
FEST sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Metalowa 3c, prowadząca działalność na podstawie wpisu pod numerem 0000011128 do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy KRS, zarejestrowanej jako płatnik podatku VAT, której nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej: 7391023479, REGON 510005920.

Rachunek bankowy:
BRE Bank nr: 26 1140 1111 0000 4013 0500 1009
Siedziba czynna dla interesantów:
poniedziałek - piątek: 8:00-16:00

Dane kontaktowe:
tel: 660 487 574
telefon do sklepu stacjonarnego: 89 532 96 74
e-mail: fest@fest.olsztyn.pl

§ 2
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) FEST sp. z o.o. – należy przez to rozumieć FEST sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Metalowa 3c, prowadząca działalność na podstawie wpisu pod numerem 0000011128 do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy KRS, zarejestrowanej jako płatnik podatku VAT, której nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej 7391023479, REGON 510005920,
b) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
c) Serwisie – należy przez to rozumieć prowadzony przez FEST sp. z o.o. na swoich portalach internetowych pod adresami www.fest.olsztyn.pl, www.fest.sklep.pl serwis internetowy;
d) Produkcie– należy przez to rozumieć towary przeznaczone do sprzedaży, prezentowane w Serwisie, a w szczególności akcesoria meblowe;
2. Regulamin określa zasady dokonywania przez FEST sp. z o.o., za pośrednictwem serwisu, sprzedaży Produktów Użytkownikom. Regulamin jest dostępny na stronie www.fest.sklep.pl/informacje/regulamin-sklepu/ dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Użytkownika.


§ 3
Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia na Produkty dostępne w Serwisie. Użytkownik potwierdzając złożenie zamówienia w Serwisie, składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§ 4
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może nabywać oferowane w nim Produkty.
2. Katalog w Serwisie jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, oraz nie może być traktowany jako oferta.
3. FEST sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży niektórych Produktów bez wcześniejszego powiadomienia.
4. Wszystkie ceny w katalogu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów transportu.
5. Przedstawione w katalogu ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

II.ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 5
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie.
3. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
4. Istnieje także możliwość zamawiania produktów telefonicznie, faksem lub emailem.
5. W przypadku wątpliwości lub pytań konsultanci FEST sp. z o.o. są przygotowani do udzielenia Użytkownikowi fachowej informacji. Wszystkie dane adresowe znajdują się w dziale "KONTAKT".

§ 6
1. Użytkownik może wybrać Produkt albo podczas przeglądania katalogu, składającego się z kategorii i podkategorii, albo za pomocą wyszukiwarki.
2. Po wybraniu Produktu należy kliknąć ikonę - "DODAJ DO KOSZYKA".
3. Przy wyborze produktu lub na stronie koszyka można kształtować liczbę sztuk, weryfikować jego zawartość, m.in. określić parametry zamówionego towaru, kolor produktu, ustalić sposób płatności i dostawy, jak również kontynuować zakupy lub zakończyć zakupy.

§ 7
1. Celem zakończenia zakupów Użytkownik winien kliknąć ikonę "Przejdź do zamówienia".
2. Następnie Użytkownik może wybrać opcje :
"Zaloguj się" - jeśli jest zarejestrowanym użytkownikiem. W tym momencie Użytkownik winien się zalogować, jeśli nie zrobił tego wcześniej.
"Złóż zamówienie jako gość" – jeśli nie jest zarejestrowanym użytkownikiem. Tworząc konto w Serwisie Użytkownik będziesz mógł szybciej robić zakupy, śledzić status swoich zamówień i oglądać historię swoich zakupów.
3. Dane niezbędne do złożenia zamówienia oraz jego realizacji to:
a) nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców),
b) imię,
c) numer NIP (obligatoryjnie w przypadku przedsiębiorców),
d) ulica,
e) nr budynku, nr lokalu,
f) miasto,
g) kod, poczta,
h) telefon,
i) email,
 oraz wskazanie adresu do dostawy i danych do faktury VAT.
4. W celu kontynuacji zamówienia „składanego jako gość” należy zapoznać się z polityką konta gość oraz polityką prywatności. Użytkownik poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie procesu składania zamówienia oświadcza, że zapoznał się z treścią polityki konta gość oraz polityki prywatności i zaakceptował postanowienia w nich zawarte.
5. W celu przekazania zamówienia do realizacji należy kliknąć na ikonę "Złóż zamówienie".
6. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez FEST sp. z o.o. przyjęcia zamówienia. W terminie 12 godzin od momentu doręczenia zamówienia do FEST sp. z o.o., system teleinformatyczny wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, ilość egzemplarzy, cenę jednostkową (brutto/netto), forma płatności, ewentualny koszt płatności, forma wysyłki, koszt wysyłki,  cenę całkowitą, nr zamówienia, nazwa banku oraz numer konta bankowego do realizacji płatności za zamówienie, dane firmy (sprzedawcy). Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego przedmiot, nie później jednak niż w terminie 72 godzin od momentu złożenia zamówienia, Użytkownik może jeszcze odstąpić od umowy anulując zamówienie na swoim koncie w Serwisie. FEST sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
7. FEST sp. z o.o. w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia. Możliwość anulowania zamówienia nie dotyczy przypadku, gdy zamówienie zostało złożone przez Użytkownika mającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji FEST sp. z o.o. nawiąże kontakt z Użytkownikiem poprzez dane kontaktowe wskazane przez Użytkownika w formularzu zamówienia (e-mail, telefon) celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących informacji podanych w zamówieniu. W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie informacji i danych wskazanych przez Użytkownika będącego konsumentem w formularzu zamówienia FEST sp. z o.o. ma prawo do anulowania zamówienia.
8. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
9. W wyniku złożenia przez Użytkownika zamówienia na zakup Produktów oraz potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia przez FEST sp. z o.o. w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej "Umową".
10. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny nr pozwalający na identyfikację zarówno zamówienia, jak i osoby Użytkownika.

§ 8
1. Zamówienie zostanie zrealizowane przez FEST sp. z o.o. pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.
2. W przypadku, gdy Użytkownik posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego postanowienia ust. 1 nie stosuje się. W przypadku takim, jeżeli FEST sp. z o.o. nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, FEST sp. z o.o. niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia, zawiadomi o tym konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowa pomiędzy konsumentem a FEST sp. z o.o. uważana jest za niezawartą.
3. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji Zamówienia lub FEST sp. z o.o. otrzymał należność za zamówienie.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych. Przez realizację zamówienia należy rozumieć nadanie Produktu przedsiębiorcy świadczącemu usługi kurierskie.
5. Z przyczyn niezależnych od FEST sp. z o.o. termin realizacji zamówienia określony w ust. 4 może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji FEST sp. z o.o. zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Użytkownika o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Użytkownik jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia i odstąpienia od umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§ 9
1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do każdej przesyłki dołączony będzie paragon lub faktura VAT wyszczególniające wszystkie pozycje zamówienia oraz koszty transakcji.
2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
3. FEST sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Serwisu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Serwisu i będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego Serwisu.

III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 10
1. FEST sp. z o.o. realizuje zamówienia dotyczące Produktów w sposób wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
2. Produkty dostarczane są za pośrednictwem przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie w jednej z poniższych sposobów:
a) za pobraniem,
b) bez pobrania.
3.  Koszt dostawy Produktów pokrywa Użytkownik.

§ 11
1. Dostępne są następujące formy płatności za Produkty:
a) przy odbiorze - należność pobiera pracownik przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie, który dostarcza przesyłkę,
b) przedpłata na rachunek bankowy FEST sp. z o.o. – datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego FEST sp. z o.o.,
c) osobiście w siedzibie FEST sp. z o.o. – w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie FEST sp. z o.o.
2. Wybór formy płatności należy do Użytkownika.
3. Realizacja zamówień na towary niestandardowe, o wysokiej wartości lub sprowadzane na zamówienie może być uzależniona od uprzedniej wpłaty zaliczki lub zapłaty z góry całej ceny.
4. W przypadku wyboru płatności poprzez przedpłatę na rachunek bankowy, Użytkownik zobowiązuje się do uregulowania należności na podany niżej rachunek bankowy w terminie do 3 dni, co pozwoli na realizację zamówienia (w tytule należy podać numer zamówienia.)

Fest sp. z o.o.
ul. Metalowa 3c, 10-603 Olsztyn
BRE BANK S.A. Nr: 26 1140 1111 0000 4013 0500 1009


§ 12
IV. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, RĘKOJMIA, REKLAMACJE

1. FEST sp. z o.o. odpowiada wobec Użytkownika, posiadającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową zakupionych Produktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
2. Przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy zawarte w Kodeksie cywilnym mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością.
3. Użytkownik posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej Produktów w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy dotyczącej Produktów wymaga oświadczenia Użytkownika złożonego na piśmie. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik, będący konsumentem ma prawo do zwrotu zakupionych Produktów bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki.
4. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Produktów, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.
5. Zarówno odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, nieprzedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru.
6. Cena uiszczona za zakupiony i zwrócony towar, o którym mowa w ust. 5, zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez FEST sp. z o.o., przelewem na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Użytkownik ponosi koszty związane z przesyłką towaru.
7. Na podstawie art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U z dnia 31 marca 2000 r.) FEST sp. z o.o. nie przyjmuje zwrotów towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Na podstawie art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) FEST sp. z o.o. nie zwraca kosztów przesyłki oraz prowizji za płatność kartą płatniczą lub kredytową.

§ 13
1. W celu zgłoszenia przez Użytkownika niezgodności z umową zakupionych Produktów lub zgłoszenia skorzystania przez Użytkownika z rękojmi, należy składać w siedzibie FEST sp. z o.o. Dział reklamacji FEST sp. z o.o. dodatkowo udzieli telefonicznych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.
2. Użytkownik dostarczając FEST sp. z o.o. Produkt, którego dotyczy zgłoszenie, winien załączyć do niego kserokopię dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT).  

§ 14
1. FEST sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie Produktu, ani za niezgodny z zaleceniami producenta montaż Produktu,
b) towary samodzielnie przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo instalowane,
c) towary uszkodzone mechanicznie, termicznie lub chemicznie oraz wady powstałe na skutek tych uszkodzeń,
d) towary używane po stwierdzeniu wady.
2. Każda wątpliwość dotycząca montażu określonego Produktu powinna być skonsultowana z profesjonalnym serwisem we własnym zakresie przez Użytkownika.
3. FEST sp. z o.o. oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru Produktu do potrzeb Użytkownika.
4. FEST sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie Produktu w sposób niezgodny z prawem.

§ 15
1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy Produktu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie protokołu reklamacyjnego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.
2. W przypadku nie dopełnienia formalności z ust. 1 FEST sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za tak powstałe uszkodzenia.

§ 16
Powyższe postanowienia nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Użytkownika wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta Produktu. Gwarancją objęte są Produkty, które zostały dostarczone Użytkownikowi wraz z gwarancją pisemną, zawierającą jej warunki.


V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

§ 17
1. FEST sp. z o.o. zapewnia, iż dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Fest sp. z o.o.
2. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkownika jest Fest sp. z o.o.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. Każdy Użytkownik może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.
5. Fest sp. z o.o. nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Użytkownikach i zakupach dokonanych przez Użytkowników. Serwis dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Użytkowników oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
6. Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje prawidłowe wykonywanie przez FEST sp. z o.o. umowy zawartej z Użytkownikiem.

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18
1. W przypadku, gdy Użytkownik posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży Produktów w Serwisie stosuje się, również w sytuacji, gdy nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2013 roku i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
3. FEST sp. z o.o. uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu lub do dokonania zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku:
a) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
b) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
c) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
d) siły wyższej,
e) zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych FEST sp. z o.o. w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne.
4. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu FEST sp. z o.o. zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.fest.sklep.pl . Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez FEST sp. z o.o. zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień na Produkty złożone przez Użytkowników po wejściu w życie tych zmian.
5. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu FEST sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów,
b) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których FEST sp. z o.o. przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
c) korzystanie z Serwisu przez Użytkownika niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,